Vergoedingen

Onze behandelingen worden door vrijwel alle zorgverzekeraars deels vergoed uit de aanvullende verzekering. Kosten voor een behandeling vallen niet onder uw eigen risico. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort aanvullende verzekering. We adviseren om zelf contact op te nemen met uw verzekering voor de juiste voorwaarden. Meer informatie: www.acupunctuur.nl (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur). We zijn aangesloten bij de NVA en BIG geregistreerd.

Per 1 januari 2024: Intake en eerste consult : € 78, 00 Vervolgconsult: € 70,00  Kort consult: € 55,00

Afspraken 24 uur van tevoren of eerder afgezegd worden niet in rekening gebracht. De nota wordt aan het einde van elke maand meegegeven of digitaal opgestuurd. De nota kunt u bij uw verzekeringsmaatschappij indienen maar u dient  zelf te betalen aan Therapeutisch Centrum Sonsbeek.
Behandelingen bij Ilse Tomassen worden door haar zelf afgehandeld.

Zoals elk NVA-lid zijn wij aangesloten bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil  https://zorggeschil.nl/ Zijn er klachten over ons of onze praktijk dan hoor ik dat graag persoonlijk maar u kunt zich ook wenden tot: https://www.acupunctuur.nl/pages/klachtenprocedure

Privacyverklaring Therapeutisch Centrum Sonsbeek
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke verplichting. Het dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld uw huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u ons zelf heeft verstrekt.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens is belangrijk en dat betekent dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
· de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
· voor het gebruik door een bevoegde waarnemer, tijdens onze afwezigheid;
· in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing;
Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Wij handelen hiermee in overeenstemming met onze geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) op grond van de wet en op grond van onze beroepsregels.

Financiële administratie en privacy
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
· uw naam, adres, postcode en woonplaats;
· uw geboortedatum;
· de datum van de behandeling;
· een korte omschrijving van de behandeling,
· de kosten van het consult;
· de wijze van betaling van het consult.

Deze gegevens moeten wij vastleggen op basis van onze wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaren wij niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

Therapeutisch Centrum Sonsbeek werkt volgens de regels van de wet WGBO. De WGBO legt de volgende verplichtingen c.q. rechten op:

informatieplicht
toestemmingsvereiste
dossierplicht
vernietigingsrecht
bewaarplicht
recht op inzage
geheimhoudingsplicht.

Voor meer informatie over de wet op persoonsregistraties of WGBO zie www.wetten.overheid.nl

Algemene voorwaarden Therapeutisch Centrum Sonsbeek

2018-05_NVA_-_Oostijen Algemene_voorwaarden op website